SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |Lähteet


Arkistolähteet

Koulutalojen valokuvien osalta arkistolähteet on ilmoitettu kunkin valokuvan yhteydessä.

Luetteloinnissa on käytetty kunkin erillisen arkiston omia luettelointimerkintöjä.


KANSALLISARKISTO, Helsinki
Kouluhallituksen arkisto I-XI (1870-1928)

Kouluhallituksen arkisto III
Oppikouluosasto 1885-
Ea. Senaatilta ja valtioneuvostolta saapuneet kirjeet
Eg. Yksityiskoulujen syystiedonannot
Kouluhallituksen arkisto VI:1
Ruotsinkielinen osasto
1. Oppikoulujaosto
Ea. Valtioneuvostolta saapuneet kirjeet
Ed. Yksityiskoulujen syystiedonannot

Kouluhallituksen arkisto 1929-1949
Kouluhallituksen arkisto II
Oppikouluosasto
Da. Kirjekonseptit
Ea. Valtioneuvostolta saapuneet kirjeet ja päätökset
Ee. Yksityiskoulujen syystiedonannot
Eh. Oppikoulujen vuosikertomukset 1852-1950
Kouluhallituksen arkisto IV
Ruotsinkielinen osasto
2. Oppikoulujaosto
Da. Kirjekonseptit
Ea. Valtioneuvostolta saapuneet kirjeet ja päätökset


OPETUSHALLITUKSEN ARKISTO, Helsinki
Oppikouluosasto VII-XII

B. Luettelot
Oppikouluja koskeva vanha kortisto
Helsingin kouluja koskeva vanha kortisto
D. Konseptit ja taltiot
Kirjekonseptit 1950-1973
Päätökset 1950-1975
E. Saapuneet asiakirjat
Valtioneuvoston kirjelmät ja muut ministeriöt 1950-1975
Saapuneet kirjeasiakirjat 1950-1977
Yksityisoppikoulujen kirjeasiakirjat 1950-1957
Anomusasiakirjat 1950-1957
Saapuneet asiakirjat 1958-1975
Syystiedonannot 1950-1979

Svenska avdelningen
D. Koncept och liggare
Brevkoncept 1950-1982
Resolutioner 1950-1983
E. Ankomna handlingar
Stadsrådetsbrev 1952-1977
Anlända handlingar 1950-1960
Höstuppgifter 1960-1980
Oppikoulujen vuosikertomukset 1950-1977
Oppikouluja koskeva uusi kortisto
Ruotsinkielisiä oppikouluja koskeva kortisto


TILASTOKESKUKSEN ARKISTO, Helsinki

K4. Koulutus
KO4ac Oppikoulut 1921-1980
Tilastollisia tietoja oppikouluista (lomakkeet AB)
Yo-kirjoitukset, työtaulut (konetaulut)
Yksityiset ja valtion oppikoulut
Lomakkeet
Oppikouluhistoria


Painetut lähteet

ASETUKSET JA MUUT VIRANOMAISTEN ANTAMAT VASTAAVAT PAINETUT MÄÄRÄYKSET

Armollinen asetus Suomen alkeisoppilaitosten uudestaanjärjestämisestä. Annettu Tsarskoje Selossa, syyskuun 11 päivänä 1914.

Armollinen asetus Suomen tyttökoulujen uudestaanjärjestämisestä. Annettu Tsarskoje Selossa, 20. p. elokuuta 1915.

Asetus kunnallisista ja yksityisistä oppikouluista. Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1970.

Asetus Suomen yksityisoppikouluista. Annettu Helsingissä, 18 päivänä maaliskuuta 1919.

Hans Kejserliga Majästäts Nådiga Statuter för Dess Alexanders Universitet i Storfurstendömet Finland. Givne i Helsingfors, den 1 october 1852.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus, että erikoiset opetuslaitokset Suomessa asetetaan Hallituksen peräänkatsonnan alle 7.4.1856.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Gymnaasi- ja Koulujärjestys Suomen Isoruhtinanmaalle 6.11.1843. Annettu Helsinginkaupungista, 6. p. Marraskuuta 1843.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Gymnaasi- ja Koulujärjestys Suomen Isoruhtinanmaalle 7.4.1856.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus ehdoista, joilla määrättyjä yksityisiä oppilaitoksia autetaan valtiovaroilla Annettu Helsingissä, 11 p:nä Joulukuuta 1884.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus 19.8.1896, sisältävä erityisiä muutettuja määräyksiä Suomen alkeisopistoista. Annettu Helsingissä, 19. p:nä Elokuuta 1896.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus muutoksista ja lisäyksistä eräisin osiin niissä Asetuksissa Lokakuun 1 päivältä 1852, jotka Aleksanderin-Yliopistolle Suomessa ovat voimassa, sekä muista siihen kuuluvissa asetuksissa. Annettu Helsingissä, 30 p:nä Toukokuuta 1871.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen kirje 22.6.1892 koulutoimen Ylihallitukselle Lappeenrannassa, Käkisalmessa ja Sortavalassa olevien alkeiskoulujen lakkauttamisesta sekä luvasta näille kaupungeille ottaa nuo koulut haltuunsa. Annettu Helsingissä, 22 p:nä Kesäkuuta 1892.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Koulujärjestys Suomen Suuriruhtinanmaalle. Annettu Helsingissä, 8. p:nä Elokuuta 1872.

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Ohjesääntö ylioppilastutkintoa varten Suomen Aleksanderin-Yliopistossa. Annettu Helsingissä, 14:pnä Tammikuuta 1874.

Laki koulujärjestelmän perusteista. Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1968.

Laki yksityisoppikoulun muuttamisesta kunnalliseksi kouluksi. Annettu Helsingissä 3.6.1966.

Laki yksityisten koulujen ja kasvatuslaitosten perustamisesta ja ylläpitämisestä. Annettu Helsingissä, 5. päivänä maaliskuuta 1919.

Lukiolaki 27.5.1983. Annettu Helsingissä 27. päivänä toukokuuta 1983.

Peruskouluasetus. Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1970.

Valtioneuvoston 23.3.1972 vahvistama peruskoulujärjestelmään siirtymisen alueellinen toimeenpanosuunnitelma.


VIRANOMAISTEN JULKAISEMAT PAINOTUOTTEET, LUETTELOT YMS.

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2000, Tilastokeskuksen julkaisuja, Helsinki 2001.

Oppikoulujen vuosikertomukset.

Statistisk öfversigt af elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet under läseåret 1878-1880, Helsingfors 1880-1881.

Suomalainen kirjallisuus, Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1896-1939.

Suomen kirjallisuus, Vuosiluettelo, 1939-1991.

Suomen Valtiokalenteri 1912-1978.

Suomen virallinen tilasto IX, Alamainen kertomus Suomen oppikoulujen tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1911-1914, Helsinki 1916.

Suomen virallinen tilasto IX, Kertomus oppikoulujen tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1914-1919, Helsinki 1922.

Suomen virallinen tilasto IX, Kertomus kouluhallituksen ja oppikoulujen tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1919-1924, Helsinki 1930.

Suomen virallinen tilasto IX, Oppikoulut, Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1921-1937, Helsinki 1923-1937.

Suomen virallinen tilasto IX, Tilastollinen katsaus Suomen oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1914-1921, Helsinki 1916-1922.

Suomenmaan Valtiokalenteri 1878-1892 ja 1901-1911.

Suomenmaan virallinen tilasto IX, Alamainen kertomus Suomenmaan alkeisoppilaitosten tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884-1887, 1887-1890, 1890-1893, 1893-1896, 1896-1899, 1899-1902, 1902-1905, 1905-1908 ja 1908-1911, Helsinki 1885-1912.

Suomenmaan virallinen tilasto IX, Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884-1910, Helsinki 1886-1911.

Suomenmaan virallinen tilasto IX, Tilastollinen katsaus Suomen oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1910-1914, Helsinki 1912-1915.

Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1877-1884, Helsinki 1879-1885.

Underdånig berättelse öfver elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet under läseåren 1870-1875, Helsingfors 1876.


Muu kirjallisuus

Ahonen, Felix, Kajaanin historia, Kajaani 1961.

Anttila, Aarne, Kulttuurielämä, sisältyy teokseen Helsingin kaupungin historia IV:2, Helsinki 1956.

Castren, Liisa, Lappeenrannan kaupungin historia 1812-1918, Lappeenranta 1957.

Cederberg, A.R. - Ojala, Veikko, Heinolan kaupungin historia, Tampere 1948.

Cederlöf, Johannes, Lovisa stads historia III 1855-1918, Lovisa 1939.

Haakana, Heikki, Opetustoimi, Jaakkima - Muistoja ja kuvia Laatokan rantamilta, Lappeenranta 1955.

Halila, Aimo, Haminan historia III, Mikkeli 1969.

Hanho, J.T., Suomen oppikoululaitoksen historia II, 1809-1872, Porvoo 1955, (Hanho II 1955).

Heikkinen, Antero, Kainuun historia III, Kajaani 1986.

Hjelt, Edv., Keisarillista Aleksanterin-Yliopistoa koskevia säännöksiä, Järjestelmällinen käsikirja, Helsinki 1912.

Inkinen, Antti, Suomalainen koululaitos Pietarissa, Porvoo 1939.

Isosaari, Jussi, Suomen koululaitoksen rakenne ja kehitys, Keuruu 1973.

Jutikkala, Eino, Turun kaupungin historia 1856-1917, Turku 1957.

Kajava, Kalevi, Pietarin suomalaisesta yhteiskoulusta, Koulu ja menneisyys, Helsinki 1965.

Kallio, Niilo, Suomen koululaitos, Helsinki 1960.

Kerkkonen, K., Oppikoulu-käsikirja Kokoelma asetuksia, määräyksiä, kiertokirjeitä y.m., Kuopio 1920.

Ketonen, Liisa, Suomen tyttöoppikoulut autonomian aikakaudella, Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia no. 53, Helsinki 1977.

Ketonen, Liisa, Suomen tyttöoppikoulut itsenäisyyden aikana peruskoulujärjestelmään siirtymiseen asti, Helsinki 1980.

Kiuasmaa, Kyösti, Oppikoulu 1880-1980, Oulu 1982.

Lamminen, Paavo, Suomen historiallinen bibliografia 1951-1960, Helsinki 1968.

Lähteenoja, Aina, Rauman kaupungin historia IV 1809-1917, Rauma 1939.

Maliniemi, Aarno & Kivikoski, Ella, Suomen historiallinen bibliografia 1900-1925, Helsinki 1940.

Mannil, Ragnar, Skolhistorisk bibliografi och arkivöversikt, Särtryck ur Skolhistoriskt arkiv X, Helsingfors 1969.

Mannil, Ragnar, Komplement till skolhistrorisk bibliografi, Skolhistoriskt arkiv XXI, Helsingfors 1991.

Nissilä, Viljo, Viipurin koulut, Viipurin kirja, Muistojulkaisu, Pieksämäki 1958.

Nordenstreng, Sigurd, Fredrikshamns stads historia, Fredrikshamn 1911.

Puupponen, L., Oppikoululainsäädäntö selityksineen, Helsinki 1945.

Rantanen, Tuula & Mankki, Raija, Suomen historiallinen bibliografia 1971-1980, Helsinki 1983.

Rantanen, Tuula & Pärssinen, Leena, Suomen historiallinen bibliografia 1961-1970, Helsinki 1983.

Saarinen, Juhani, Porin historia III 1809-1939, Kokemäki 1972.

Savelainen, Inkeri, Säkkijärven yhteiskoulu, teoksessa (Seppä, Väinö toim.) Säkkijärvi kautta aikojen, Helsinki 1952.

Sjöblom, Walter, Kristinestads Historia, Kristinestad 1915.

Stenius, Martti, (toim.), Suomen yksityisoppikoulu, Lahti 1941.

Strömberg, John, Ylioppilaat, sisältyy teokseen Klinge, Matti ym. Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto 1808-1917, Keuruu 1989.

Vallin, Airi, Kouluhistoriikit ja matrikkelit kaupungeittain ja kunnittain, Koulu ja menneisyys 6 (1944) s. 110-138, Helsinki 1944.

Vallinkoski, I. & Schauman, H., Suomen historiallinen bibliografia 1544-1900, Helsinki 1961.

Vallinkoski, I. & Schauman, H., Suomen historiallinen bibliografia 1926-1950, Helsinki 1955.

Voionmaa, Väinö, Tampereen historia, Itämaisesta sodasta suurlakon aikoihin, Tampere 1932.

Ylikangas, Heikki, Tervasta teollisuuteen, Ylihärmän kehitys varhaisesta ajoista nykypäiviin, Vaasa 1989.Sanoma- ja aikakausilehdet

Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finlandsivun alkuun