Yksityiskoulujen Liiton lausuntoja

Lausunnot ja kuulemistilaisuudet 

2020:

Eduskunnan sivistysvaliokunnan kirjallinen asiantuntijalausuntopyyntö 6.2.2020
HE 99/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta Siv 060220_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto HE99_2019vp

 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijakuuleminen ja kirjallinen lausuntopyyntö 20.2.2020
KAA 4/2019 vp Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
Siv 200220_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto KAA4_2019vp

 

Eduskunnan sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö 18.3.2020
M 4/2020 vp Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Lausunto VnA ehdotus- YksityiskoulujenLiittory180320

 

Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö ja asiantuntijan etäkuuleminen
VNS 1/2020 vp
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Yleinen taloudellinen tilanne julkisen talouden suunnitelman valossa ja korona-epidemian jälkeinen tilanne opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla, päivätty 28.4.2020
YksityiskoulujenLiittory_LausuntoSiV280420

 

Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö HE 86/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta: Päivätty 8.6.2020
YksityiskoulujenLiittory_LausuntoHE86_2020vp_Sivistysvaliokunta

 

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnal-le oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. VN/1985/2020-OKM-1

 

2019:

Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle HE 29/2019 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023. Päivätty 16.10.2019.
Siv 171019_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto HE29_2019vp

Lausunto Eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Teema: yksityisten koulujen kotikuntakorvauksen riittävyys ja muutostarpeet. Päivätty 24.10.2019.
Eduskunnan_sivistys-ja_tiedejaosto241019_YksityiskoulujenLiittory_lausunto HE29_2019vp

Eduskunnan pyyntö asiantuntijakuulemiseen sekä kirjallinen lausunto koskien
HE 35/2019 vp Hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta. Päivätty 15.11.2019.
Siv 151119_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto HE35_2019vp

Lausunto Opetushallitukselle Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen Diaarinumero: OPH/2607/2019. Päivätty 13.12.2019.
YKLryLausunto_OPH_2607_2019_PKArviointi

 

 

2018:

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, Diaarinumero OKM/41/010/2017, päivätty 7.3.2018
YKLry_lausunto_lukiolain_luonnoksesta070317

 

Sivistysvaliokunta, asiantuntijakuuleminen 26.4.2018
HE 41 /2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi ja laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta YKLry_kuuleminen260418SivVK

 

Lausunto Lukiouudistukseen liittyvät asetukset, Diaarinumero: OKM/41/010/2017, päivätty 3.9.2018
YKLry_LausuntoLukiouudistusAsetukset030918

 

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle, kannanotto: Perusopetuksen rahoitus kaikille opetuksen järjestäjille ja oppilaille saman tasoiseksi, päivätty 17.9.2018 kannanotto siv perusopetus 17.9.2018

 

HE 123/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Lausunto aiheesta: Yksityisten koulutuksenjärjestäjien saaman perusopetuksen oppilaskohtaisen
kotikuntakorvauksen suuruus verrattuna kunnallisten koulutuksen järjestäjien saamaan vastaavaan korvaukseen. Perusteet nykyjärjestelmälle, päivätty 5.10.2018
SiV 051018_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto HE123_2018vp

 

HE 126/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta, päivätty 18.10.2018 Siv 181018_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto HE126_2018vp

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuus 6.11.2018,
lausunto koskien ylioppilastutkinnon rakenteen muuttamista koskevaa ehdotusta
YKLry Lausunto yo_tutkinnon rakenteen muuttamisesta 18 11 06